PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Egzamin_klas_8
  • 1. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
  • 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
   a. w terminie głównym: * w maju – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym * w styczniu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
   b. w terminie dodatkowym: * w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym * w maju – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.
   HARMONOGRAM EGZAMINU
  •  
  • 3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
   a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
   b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

   5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: a. język polski b. matematykę c. język obcy nowożytny.

   6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

   7. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

   8. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

   9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

   KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH warunków i form przeprowadzania egzaminu

   10. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 

   11. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

   12. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

   KOMUNIKAT O PRZYBORACH

  • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  • Wszystkie informacje dot. egzaminu ósmoklasisty znajdziecie na stronie: OKE KRAKÓW

   Egzamin ósmoklasisty – Informacje ogólne – ustawa z września 1991 r. o systemie oświaty.

   Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. (Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być zwolniony uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być również zwolniony uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym). 

   Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.

   Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

    1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia

    2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole. (Kwestię przeliczania wyników procentowych uzyskanych przez ucznia na egzaminie ósmoklasisty na punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

   Prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

   W latach 2019–2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:
   – języka polskiego
   – matematyki
   – języka obcego nowożytnego – egzamin z języka na poziome A2, A2+ do wyboru: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.

   Uwaga: Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Może zdawać egzamin z języka, którego naukę kontynuuje, albo z języka, którego naukę rozpoczął w klasie 7. Poziom trudności egzaminu jest jednak taki sam.

   W późniejszych latach ósmoklasista będzie przystępował do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych:
   – języka polskiego
   – matematyki
   – języka obcego nowożytnego
   – jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

    

   Źródło: Informator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content